header vinkjes

Tapijttegels in heel de BeNeLux


Voor elke vloer een oplossing

Heeft u een vraag? Contacteer ons.
+31 (0)76 8502117

Ter introductie
Onder de namen De Vloerbedekking Specialist.nl en De Tapijttegel Specialist.be exploiteert Marc Nijenhuis winkels in vloerbedekking en gordijnen (inclusief aanbrengen), zowel particulier als zakelijk (projectstofferingen), samen verder te noemen “De Specialist”.

Om een goede bedrijfsvoering mogelijk te maken, verzamelt De Specialist persoonsgegevens en legt deze vast. Waarschijnlijk dus ook van u! De Specialist hecht grote waarde aan een goede bescherming van uw privacy! Daarom verwerkt De Specialist persoonsgegevens op zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Hierna wordt in de privacy verklaring uitgelegd hoe De Specialist met uw persoonsgegevens omgaat.

De Specialist behoudt zich het recht voor de inhoud van deze privacy verklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van deze privacy verklaring worden op www.devloerbedekkingspecialist.nl en op www.detapijttegelspecialist.be gepubliceerd. Raadpleeg daarom regelmatig deze websites, meer in het bijzonder de privacy verklaring link op deze websites naar de winkel.

Wat zijn persoonsgegevens?
Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een persoon, ook wel “de betrokkene” genoemd. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn naam, telefoonnummer, huisadres, e-mailadres, BSN-nummer, rekeningnummer, foto etc.

Welke gegevens worden verwerkt?
Het verwerken van persoonsgegevens is een verzamelterm voor het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, wissen en vernietigen van gegevens.

De Specialist beperkt zich doorgaans tot het verwerken van gewone (niet bijzondere) persoonsgegevens, waaronder voor- en achternaam en contactgegevens.

De Specialist verwerkt in beginsel geen bijzondere persoonsgegevens, tenzij op grond van de AVG sprake is van een toegestane uitzonderingssituatie, zoals verplichtingen die men als werkgever wettelijk gezien heeft ten aanzien van het verzamelen en vastleggen van personeelsgegevens (én de verwerking binnen een van de na te noemen grondslagen valt). Bijzondere persoonsgegevens zijn persoonsgegevens die door hun aard bijzonder gevoelig zijn, zoals persoonsgegevens (foto!) waaruit het ras blijkt.

Ook burgerservicenummers (BSN) zullen in beginsel niet worden verwerkt, tenzij op grond van een wettelijke verplichting.

De persoonsgegevens kunnen zijn verkregen van de betrokkene zelf, van derden of van openbare bronnen, zoals het handelsregister.

Doelen/grondslagen van de verwerking
Het doel/de grondslag van het verwerken van persoonsgegevens kan zijn:
1) het verwerken van de persoonsgegevens is nodig voor het goed kunnen uitvoeren van met klanten gesloten overeenkomsten;
2) het verwerken van de persoonsgegevens is nodig voor het nakomen van een wettelijke verplichting (denk daarbij aan de verplichtingen vanuit de “Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme”, kort gezegd “de Wwft”);
3) het verwerken van de persoonsgegevens is nodig voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen. De normale bedrijfsvoering van De Specialist is een gerechtvaardigd belang.
4) de persoon waarvan persoonsgegevens worden verwerkt heeft daarvoor ondubbelzinnig toestemming gegeven, bijvoorbeeld toestemming met het oog op toezending van nieuwsbrieven.

Proportionaliteit en subsidiariteit
Persoonsgegevens zullen alleen worden verwerkt, indien het verwerken van deze gegevens proportioneel is en voldoet aan de eisen van subsidiariteit.

Een verwerking is proportioneel, indien met het verwerken van de gegevens ook het gestelde doel kan worden bereikt en indien dit doel in verhouding staat tot het feit dat daarvoor persoonsgegevens moeten worden verwerkt. De manier waarop en de mate waarin persoonsgegevens worden verwerkt, staat dan ook in verhouding tot het te dienen doel.

Een verwerking voldoet aan de eis van subsidiariteit, indien het doel niet op een andere, minder ingrijpende wijze (bijvoorbeeld door geen of minder persoonsgegevens te verwerken) kan worden bereikt. Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, zal inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene dan ook zoveel mogelijk worden beperkt.

Persoonsgegevens delen met derden
De Specialist werkt met een eigen harde schijf waar derden geen toegang toe hebben. 

De Specialist deelt persoonsgegevens alleen met derden, indien dit binnen één van voormelde grondslagen valt en voldoet aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit. Indien nodig zal hij verwerkersovereenkomsten sluiten.

In beginsel worden geen persoonsgegevens buiten de EU gebracht, tenzij zulks op één van voormelde grondslagen noodzakelijk is. In het laatste geval zullen de nodige waarborgen getroffen worden.

De Specialist verkoopt onder geen beding uw persoonsgegevens aan derden.

Bewaartermijn
De Specialist bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld, waarbij tevens de administratieve bewaarplicht van zeven jaar van belang kan zijn. Uw gegevens worden niet langer dan zes maanden bewaard, indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.  

Privacymaatregelen
De Specialist streeft naar het voorkomen van onrechtmatige verwerkingen van persoonsgegevens. In dat verband zijn diverse maatregelen genomen. Sommige maatregelen zijn technisch van aard en zien op de manier waarop het ICT systeem is ingericht en beveiligd.

Uw privacyrechten
De Specialist honoreert alle rechten van de betrokkene, waaronder:

het inzagerecht: op grond van artikel 15 AVG heeft een betrokkene het recht om persoonsgegevens die van hem/haar verzameld zijn in te zien. In dat verband heeft een betrokkene tevens het recht om met redelijke tussenpozen aan De Specialist te vragen of, en zo ja welke, persoonsgegevens van hem/haar worden verwerkt. Desgevraagd kan de betrokkene de persoonsgegevens op het kantoor van De Specialist (Weidehek 8c te Breda) in zien. Ook kan een afschrift worden verstuurd van de gegevens.

het recht op rectificatie: Op grond van artikel 16 AVG heeft een betrokkene het recht rectificatie van onjuiste persoonsgegevens af te dwingen. Als duidelijk wordt dat de gegevens inderdaad niet kloppen, dan zullen de gegevens worden gecorrigeerd.

het recht op verwijdering: In gevallen waarin een betrokkene toestemming heeft gegeven om gegevens te verwerken, heeft de betrokkene op grond van artikel 17 AVG het recht om de toestemming in te trekken en persoonsgegevens te laten verwijderen. Voorts dienen de persoonsgegevens verwijderd te worden, indien de verwerking op de in artikel 17 lid 1 AVG bedoelde gronden niet (meer) aan de eisen voldoet.

het recht om vergeten te worden: daar waar een recht op verwijdering van gegevens bestaat, zal De Specialist overeenkomstig artikel 17 lid 2 AVG ook de redelijke technische en organisatorische maatregelen nemen om andere verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens hebben verwerkt er van op de hoogte te stellen dat de betrokkene vergeten wil worden. Dit betekent dat iedere koppeling naar en kopie of reproductie van de gegevens gewist moet worden.

het recht op beperking: Op grond van de in artikel 18 AVG vermelde gronden heeft een betrokkene het recht op beperking van de gegevensverwerking. De Specialist zal zo goed mogelijk invulling geven aan dit recht.

het recht om de toestemming in te trekken: Indien de verwerking van de persoonsgegevens berust op de (uitdrukkelijke) toestemming van een betrokkene, dan heeft de betrokkene op grond van artikel 7 lid 3 AVG te allen tijde het recht de toestemming voor een bepaalde verwerking in te trekken.

het recht op overdraagbaarheid: Op grond van artikel 20 AVG heeft een betrokkene recht op een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm) van de door hem/haar aan De Specialist verstrekte persoonsgegevens die geautomatiseerd zijn verwerkt, zij het alleen in die gevallen waarin de verwerking van de persoonsgegevens heeft plaatsgevonden:
a) met ondubbelzinnig/uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene of;
b) omdat dit noodzakelijk was voor de uitoefening van de met betrokkene gesloten overeenkomst.
Dit wordt ook wel dataportabiliteit genoemd.

Recht van bezwaar: indien persoonsgegevens zijn of worden verwerkt op basis van de in de derde rechtsgrondslag hiervoor genoemd (gerechtvaardigde belangen), dan heeft de betrokkene op grond van artikel 21 AVG te allen tijde het recht om vanwege persoonlijke omstandigheden bij De Specialist bezwaar te maken tegen de (verdere) verwerking van deze gegevens. De Specialist staakt de verwerking van de gegevens in dat geval, tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Het klachtrecht: een betrokkene heeft het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in Nederland zijnde de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van mij.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor De Specialist geen of niet volledige uitvoering kan geven aan uw verzoek. Hierbij valt te denken aan wettelijke bewaartermijnen.

Periodieke toetsing en eventuele herziening privacybeleid
De Specialist zal jaarlijks nagaan of het gevoerde privacybeleid nog aan de privacywetgeving voldoet en zal dit beleid, zo nodig, herzien.

Contact gegevensverantwoordelijke
Mocht u vragen hebben over voorgaande, nadere informatie wensen over het door De Specialist gevoerde privacybeleid of verzoeken terzake hebben, dan kunt u mij als gegevensverantwoordelijke bereiken op de navolgende contactgegevens:

De Vloerbedekking Specialist.nl
De Tapijttegel Specialist.be
De heer Marc Nijenhuis
Stationsweg 61
4811 AX Breda
email:
telefoon: 0031 76 8502117

Deze privacy verklaring is vastgesteld op 25 mei 2018

Heuga tapijttegels Balsan tapijttegels Desso tapijttegels Bolon tapijttegels forbo flooring tapijttegels Interface tapijttegels Tretford tapijttegels Modulyss tapijttegels